Klorove počasi topne 200g tablete 5 kg


07522005TJ02 - Chlorin L Tablete 200 g - 5 kg

Počasitopne klorove tablete. Učinkujejo daljši čas proti algam bakterijam in glivicam ter razgrajujejo nečistoče in organske povzročitelje kalne vode v bazenski vodi. Chlorin L tablete so primerne za vse trdote vode. V vodi se popolnoma raztopijo in ne povzročajo usedlin ali zamašenih filtrov.

Priporočena uporaba: Za učinkovito kloriranje je najprej potrebno uravnati pH vrednosti na 7,0 - 7,4.
Pred prvim dodajanjem klorovih tablet v bazensko vodo izvedite klorni šok s pomočjo hitrotopnega organskega klor granulata, pri tem pa nastavite vrednost klora na 0,3-0,6 mg/l.

Doziranje: V dozirni plovec dodajajte po eno 200g tableto Chlorina L na 30m3 bazenske vode. Za učinkovito dolgotrajno kloriranje mora biti v plavajočem dozatorju vedno ena tableta Chlorin L.

Kontrola: 1x na teden izmerite vrednost klora in po potrebi uravnavajte s pomočjo hitrotopnega klor granulata. Vrednost klora se mora gibati med 0,3 in 0,6 mg/l.

Produkt začne učinkovati neposredno po doziranju. Ob pravilnem doziranju lahko takoj začnemo uporabljati bazen. Dodatne informacije najdete na varnostnih listih. S sredstvi za dezinfekcijo bazena (biocidi) ravnajte previdno. Pred uporabo preberite navodila.

Pomembni napotki: Za zanesljivo preprečitev belilnih madežev pri folijskih oz. pobarvanih bazenih dodajte Chlorin L tablete v bazensko vodo preko dozirne boje ali skimmerja. Ne mečite ga direktno v bazen. Vsebnost aktivnega klora je ca. 90%. Ne mešajte z ostalimi produkti, saj lahko pride do izpusta nevarnih plinov. Ne vdihujte plinov v primeru požara ali eksplozije.

Varnostni napotki: 
POZOR!
H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H319: Povzroča hudo draženje oči.
H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H410: Zelo strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.
EUH031: V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
S1/2: Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. S25: Preprečiti stik s kožo. S26: Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode. S39: Nosite zaščitna očala/zaščito za obraz. S46: Če pride do zaužitja ne izzivati bruhanja. Ponesrečenca prenesti na svež zrak. Pije naj veliko vode! Takoj poiskati zdravniško pomoč ter pokazati embalažo ali etiketo. S56: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek.

Skladiščenje: Posode iz bakrene zlitine ali cinka so neprimerne za shranjevanje. Ne skladiščite skupaj s kislinami. Posodo hranite v dobro prezračevanem in suhem prostoru.

Mere paketa: 20 x 20 x 20 cm
Teža paketa: 5 kg

Cena:43,90 €
  • koda izdelka:0752205TJ02
  • Razpoložljivost: na zalogi
V košarico Dodaj v primerjavo