Quattrotabs 200 g, 5 kg


0752605TJ02 - Sredstvo vse v enem - QUATROTABS 200 g - 5 kg

Tablete Quattrotabs zagotavljajo vse osnovne funkcije za ohranitev zdrave bazenske vode z enim sredstvom. Tablete so namenjene predvsem uporabnikom, ki se ne želijo poglabljati v vzdrževanje bazenske vode, kljub temu pa želijo imeti dobro vzdrževano vodo v bazenu. Učinek tablet na bakterije, glive, razvoj alg in motnost vode je relativno dolg (cca. 14 dni). Tablete Quattrotabs zagotavljajo celovito in trajno dezinfekcijo, preprečitev razvoja alg v bazenski vodi in kosmičenje (za peščene filtre). Primerne so za vse trdote vode, ne puščajo sledi in usedlin na filtrih in jih ne mašijo.

Priporočena uporaba: Za učinkovito kloriranje je najprej potrebno uravnati pH vrednosti na 7,0 - 7,4.
Pred prvim dodajanjem Quattrotabs tablet v bazensko vodo izvedite klorni šok s pomočjo hitrotopnega organskega klor granulata, pri tem pa nastavite vrednost klora na 0,3-0,6 mg/l.

Doziranje:
 V dozirni plovec dodajajte po eno 200g tableto Quattrotabs na 30m3 bazenske vode. Za učinkovito dolgotrajno kloriranje mora biti v plavajočem dozatorju vedno najmanj 1 tableta Quattrotabs.

Kontrola: 1x na teden izmerite vrednost klora in po potrebi uravnavajte s pomočjo hitrotopnega klor granulata. Vrednost klora se mora gibati med 0,3 in 0,6 mg/l.

Produkt začne učinkovati neposredno po doziranju. Ob pravilnem doziranju lahko takoj začnemo uporabljati bazen. Dodatne informacije najdete na varnostnih listih. S sredstvi za dezinfekcijo bazena (biocidi) ravnajte previdno. Pred uporabo preberite navodila.

Pomembni napotki:
Za zanesljivo preprečitev belilnih madežev pri folijskih oz. pobarvanih bazenih dodajte tablete Quattrotabs v bazensko vodo preko dozirne boje ali skimmerja. Ne mečite ga direktno v bazen. Ob pogostejšem kopanju, nevihtah, visokih temperaturah ali pri nastanku spolzkih oblog v bazenu je potrebno dozirati pogosteje ali povečati dozo. Ne mešajte z ostalimi produkti, saj lahko pride do izpusta nevarnih plinov. Ne vdihujte plinov v primeru požara ali eksplozije.


Varnostni napotki: 
NEVARNO!
H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H318: Povzroča hude poškodbe oči.
H335: lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH031: V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
S1/2: Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. S25: Preprečiti stik s kožo. S26: Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode. S39: Nosite zaščitna očala/zaščito za obraz. S46: Če pride do zaužitja ne izzivati bruhanja. Ponesrečenca prenesti na svež zrak. Pije naj veliko vode! Takoj poiskati zdravniško pomoč ter pokazati embalažo ali etiketo. S56: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek.

Skladiščenje: Posode iz bakrene zlitine ali cinka so neprimerne za shranjevanje. Ne skladiščite skupaj s kislinami. Posodo hranite v dobro prezračevanem in suhem prostoru.

Mere paketa: 45 x 25,5 x 21,5 cm
Teža paketa: 5 kg

Cena:43,90 €
  • koda izdelka:0752605TJ02
  • Razpoložljivost: 15 delovnih dni